Thủ tục tạm nhập tái xuất MMTB để bảo hành, sửa chữa, thuê/ mượn MMTB phục vụ dự án

– Thư thoả thuận hoặc hợp đồng bảo hành, sửa chữa, thuê/ mượn;

– Hợp đồng dịch vụ ủy thác TNTX hoặc giấy Giấy uỷ quyền (nếu là trường hợp cho đại lý hải quan thực hiện thông quan);

– Công văn xin TNTX;

– Invoice, packing list, bill, giấy báo hàng đến.

Lưu ý:

* Đây không phải là loại hình kinh doanh TNTX. Thời hạn được lưu giữ tối đa tại Việt Nam là 60 ngày, được gia hạn 1 lần không quá 30 ngày.

* Mở tờ khai tạm nhập theo loại hình G12. Đến khi tái xuất thì mở tờ khai loại hình G22.